Topp meny

Bernt Barstad: Noen lenker om utviklingshemmede og valgdeltakelse

Jeg har gått igjennom en del lenker og materiale som er samlet av Lora Melby Rypern i Autismeforeningen Akershus. Svært mye av det kan brukes i tilrettelegging for valgdeltakelse for mennesker med utviklingshemming, og som vernepleier har du et ansvar for å legge til rette for samfunnsdeltakelse. Her følger en gjennomgang med kommentarer.

Våren 2013 avsluttet jeg mitt masterstudie ved NTNU med en oppgave som hadde tittelen «Er det dette som skal til?» Oppgaven handlet om måling av livskvalitet, hvor jeg så nærmere på et amerikansk kartleggingsredskap kalt «Personal Outcome Measures» (forkortet til POM). POM måler livskvalitet ut fra 21 delområder. Ett av disse lyder «Den enkelte får utøve sine rettigheter». Innen dette delområdet kommer vi inn på det å utøve sine rettigheter som borger. Når jeg bruker dette redskapet så spør jeg de det gjelder om de pleier å stemme ved valg, men svaret er som regel «Nei». Jeg har ingen data på valgdeltakelse blant mine pasienter og brukere – som stort sett består av mennesker med utviklingshemning, autismespekterdiagnoser og andre med lignende utfordringer. Men jeg er rimelig sikker på at den er lav. I følge Meld. St. 45 (2012 – 2013) Frihet og likeverd er det ikke er gjort noe norsk forskning på valgdeltakelse blant personer med utviklingshemming, men det vises til en britisk studie som viser at valgdeltakelsen blant personer med utviklingshemming er langt lavere enn i befolkningen for øvrig, rundt 30 prosent valgdeltakelse mot 70 prosent for den øvrige befolkningen. Dette stemmer med mitt inntrykk.

Annet hvert år, seint på vårparten tenker jeg at noen burde gjort noe for å øke valgdeltakelsen. I blant tenker jeg at jeg kan gjøre det, og plutselig er det september og for seint. 2015 er ikke noe unntak. Heldigvis finnes det noen der ute som ikke bare tenker, de handler også. Lora Melby Rypern i Autismeforeningen Akershus har gjort en kjempejobb med å samle mye aktuelt stoff som kan bistå til å få opp valgdeltakelsen blant de med autismespekter diagnoser. Mye av materialet egner seg godt til opplæring/ orientering til andre grupper enn voksne med autismespekter diagnoser, for eksempel mennesker med utviklingshemning.

Materialet er ganske omfattende men lett å orientere seg i, jeg vil kort referere til de fem ulike kapitlene som lenken fører til, men først vil jeg se nærmere på et kapittel kalt «Opplæring i demokrati». Der finnes det mange tips og lenker som kan være nyttige å bruke.

En av lenkene viser til et kurs/studiehefte gitt ut av Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) og er en lettfattelig innføring om kommunevalg, kommunestyre og de ulike politiske partiene. NFU har også en tilsvarende kurspakke knyttet til Stortingsvalg.

Videre viser siden til to korte informasjoner fra NFU, «Politikk kan være enkelt» og «Regjeringen». Disse er ikke oppdaterte, men kan i likhet av det øvrige materialet fungere som en inspirasjon dersom man ønsker å lære bort dette temaet. Dette kapitlet har også lenker til en del andre nettsteder, hvor politikk formidler på en litt enklere og greiere måte. Noen av disse nettstedene er et par år gamle, mens andre er oppdaterte.

Neste kapittel «Pluss/minus skjema: Valgdeltagelse» viser en metode som er utviklet av spesialpedagog Torhild Linnea Reigstad. Metoden er utviklet for elever med Asperger Syndrom, men kan langt på vei fungere også for andre.

Kapittelet «Hvorfor er det viktig å stemme», inneholder femten svar på hvorfor det er viktig å stemme med kommentarer. Disse kan bidra til å få økt forståelse for viktigheten av stemmerett og at man bruker denne.

 «Valgomater og andre valgressurser», er et kapittel som gir noen tips i forhold til hvordan man skal gjøre seg kjent og vurdere. Valgomater finner man mange steder på nettet like før valg, i kommune- og fylkestingsvalg har disse naturlig nok en lokal forankring. Videre har dette kapittelet lenker til landets politiske partier. Den viser også til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) som har et hefte kalt «Robuste kommuner – for hvem» som kan fungere som inspirasjon i forhold til hva man kan utfordre lokale politikere på. «Valgrelaterte rettigheter» tar for seg hvem som har stemmerett, hvilken hjelp man kan få i stemmelokalet og andre spørsmål knyttet til valget. Nyttige fakta som er verdt å formidle.

Siste kapittel heter «Det er lurt å spørre: Ønsker du å stemme». Vi har stemmerett, men ikke stemmeplikt. Her er det konkrete tips om hvordan samtale om valgdeltakelse og stemmerett, og ikke minst det viktige spørsmålet om vedkommende faktisk ønsker å stemme.

Jeg synes Autismeforeningen og Lora Melby Rypern har gjort en god jobb med å lette arbeidet for dere som jobber med mennesker som er usikre på – eller ikke særlig orientert om det forestående valget. Personlig mener jeg at mye av denne informasjonen er selvfølgelig informasjon som de burde fått foran hvert valg.

Godt valg for både deg og dine brukere!

,