Topp meny

Vernepleieres akademiske arbeider: Masteroppgaver

Masteroppgavene på denne siden har alle fått karakter A, B eller C. Noen ligger lagret hos oss. De tilgjengeliggjøres etter avtale med forfatteren, som har alle rettigheter til og bærer det fulle ansvaret for innholdet i sin oppgave. Noen ligger lagret andre steder på nett, og forfatteren har samtykket til at vi viser videre til dem.

2016

Mugula, Chris Safari (2016). Sammenhengen mellom organisert idrettsdeltakelse, opplevd tilhørighet og psykologisk distress blant norske ungdommer: En ett-års oppfølgingsstudie. Masterstudie i Helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder.

2015

Hoel, Tone Larsen (2015). Belastning, personlighet, mestring og psykisk helse hos pårørende til mennesker med ruslidelser. Master i psykisk helsearbeid, Høgskolen i Oslo og Akershus.

2014

Møgster, Birthe (2014). Restar av det menneskelege: Ei analyse av kva funksjonar Nygårdsparken har for rusmisbrukarar. Masterstudiet i organisasjon og leiing, Høgskulen i Sogn og Fjordane.

2013

Barstad, Bernt (2013). Er det dette som skal til? En gjennomgang av kartleggingsredskapet Personal Outcome Measures (POM), sett i lys av intervju med et utvalg av 10 personer med kognitive vansker og deres bistandsytere. Masterstudiet i Funksjonshemming og samfunn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Ford, Nora (2013) Arbeid, psykisk utviklingshemmede og media – et blikk på medias omtale. Masterstudiet i Funksjonshemming og samfunn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Gjertsen, Renate Cecilie (2013) Vi må tilpasse oss de som trenger oss. Masterstudiet i Tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren, Høgskolen i Østfold

Owren, Thomas (2013). Autreat and Autscape: informing and challenging the neurotypical will and ability to include. Masterstudiet i Samfunnsarbeid, Høgskolen i Bergen.

2011

Berge, Kim Bertil (2011). Å gjøre noe annet enn å bruke tvang og makt: – beskrivelser av hvordan en person med utviklingshemning, i relasjon til tjenestemiljøet, deltar i utformingen av andre løsninger slik disse beskrives i sosialtjenestelovens kapittel 4A. Masterstudiet i Funksjonshemming og samfunn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Dragsten, Frode (2011). Arbeid med vold og trusler. Om faktorer som kan påvirke hyppigheten av vold og trusler mot personalet som arbeider med utviklingshemmede. Masterstudiet i Funksjonshemming og samfunn, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Verdal, Anne (2011). Vernepleieprofesjonens samfunnsmandat. Ideologi, fag og ambivalens. Masterstudiet i Sosialt arbeid, Universitetet i Stavanger.

2009

Hitland, Ole Martin (2009). Organisasjonsmessige tilhøve og kvalitet i kommunal tenesteyting. Sentrale organisasjonsmessige tilhøve sin innverknad på kvalitet og kvalitetsutvikling innan kommunale tenester for personar med psykisk utviklingshemming. Masterstudiet i Organisasjon og leiing, Høgskulen i Sogn og Fjordane.