Topp meny

Høgskoler som tilbyr bachelor i vernepleie

Høgskolen i Oslo og Akershus

Heltid eller deltid?

Heltidsstudiet (3-årig) og deltidsstudiet (4-årig) har samme programplan, men har ulik studieprogresjon.
Heltidsstudiet har i gjennomsnitt undervisning ca. fire dager i uka. Praksisstudiene gjennomføres på heltid.
På deltidsstudiet tar du teoristudier på deltid med undervisning to dager per uke (normalt mandag og tirsdag eller torsdag og fredag). Praksisstudiene gjennomføres på heltid. Fjerde studieår må deltidsstudenter påregne å studere på heltid.

Vi tilbyr vernepleie deltid på Kjeller og i Sandvika.VID vitenskapelige høgskole

Organisering av studiet

Du kan ta bachelorgradutdanning i vernepleie både som heltids- og deltidsstudent. Trykk her for egen informasjon om organisering av deltidsstudiet.

Hvert studieår er normert til 60 studiepoeng for heltidsstudenter og 45 studiepoeng for deltidsstudenter.

I praksisperioder har studentene arbeidssted på praksisplassen. Praksisplassene er i geografisk nærhet til studiestedet.

Deltidsstudiet foregår i Sandnes og Haugesund.


 

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Studiets oppbygning

Under studiet vil det bli benyttet flere forskjellige læringsformer. Du får også ta del i ulike aktiviteter som er praktisk orientert, som seminarer, caseundervisning, ferdighetstrening, gruppearbeid og forelesninger.

Praksis er en integrert del av vernepleierstudiet og reguleres av Rammeplan for
vernepleierutdanning (2004), som fastsetter at praksis og ferdighetstrening skal utgjøre 60
studiepoeng, hvorav 48 studiepoeng skal være praksis med direkte brukerkontakt.

Praksis er en viktig del av studiet, og gjennom praksisstudiene får du oppleve kontakt med brukerne på aktuelle arbeidssteder for vernepleiere. Det er praksisperioder i alle 3 studieårene, og praksisen er nært knyttet opp mot alle hovedemnene.


 

Høgskolen i Molde

Vernepleieryrket gir deg muligheter til å bidra til at mennesker med funksjonsvansker kan oppnå større grad av selvstendighet og livskvalitet. Gjennom målrettet stimulering og opplæring, ønsker vi å legge til rette for selvbestemmelse, deltakelse og mestring av dagliglivet. Vernepleierens oppgave kan også være å forebygge funksjonsvansker.

Ved HiMolde tilbyr vi både heltids- og deltidsutdanning i vernepleie.


 

Høgskolen i Sørøst-Norge

En bachelor i Vernepleie gir deg solide fagkunnskaper innen både helse- og sosialfag. Vi har som mål at du etter endt utdanning får et bevisst forhold til ditt verdigrunnlag, er brukerorientert, reflektert og kan møte utfordringer i et flerkulturelt samfunn.

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske emner fordelt på tre eller fire studieår. Hvert emne er studiepoenggivende, og antall studiepoeng legger rammen for undervisningens omfang, pensum og studentens arbeidsinnsats. Det forventes at en heltidsstudent arbeider sirka 40 timer per uke med studiene.


 

Universitetet i Agder

Viktige temaer i vernepleierutdanningen er blant annet:

  • Samfunnsfaglige og juridiske temaer: Her er sosiologi, sosialantropologi og juridisk metode blant temaene.
  • Psykologi og pedagogiske temaer: Du lærer blant annet om de psykologiske og pedagogiske hovedområdene. Menneskets utvikling og atferd er også viktig.
  • Helsefaglige temaer: Noen stikkord er førstehjelp, anatomi, fysiologi, sykdomslære, omsorgsbegrepet, medikamenthåndtering og ernæringslære.
  • Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid: Her lærer du om ulike funksjonsvansker, brukermedvirkning, miljøarbeid i bolig, skole, arbeid og fritid, profesjonsetikk
  • Studiet omfatter både teoretisk og praktisk undervisning.