Topp meny

Noen relevante masterstudier

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

 • Empowerment og helsefremmende arbeid
  Masterstudiet gir deg mulighet til å arbeide helsefremmende, forebyggende og veiledende sammen med bruker / pasient i en moderne og framtidsrettet helsetjeneste.
 • Familiebehandling (master i sosialfag)
  Studieretningen i familiebehandling har en særlig innretning mot familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Studiet gir undervisning og trening i familieterapi og familiebehandling i et tverrfaglig perspektiv. En kritisk og etisk tilnærming til praksis og til behandlerrollen vektlegges.
 • Læring i komplekse systemer
  Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.
 • Psykisk helsearbeid
  Masterstudiet i psykisk helsearbeid gir deg en dypere forståelse av og kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.
 • Rehabilitering og habilitering
  Masterstudiet gir deg innsikt i tverrfaglige perspektiver på rehabilitering.
 • Sosialfag
  Samfunnsendringer krever at profesjonene innenfor det sosialfaglige feltet stadig utvikler sine kunnskaper og ferdigheter. Masterprogram i sosialfag legger samfunnsteoretiske perspektiver som grunnlag for hele det sosialfaglige feltet. Programmet består av fire studieretninger: sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling og den engelskspråklige studieretningen International Social Welfare and Health Policy.
 • Sosialt arbeid (master i sosialfag)
  Studieretningen i sosialt arbeid retter seg mot personer med ulik profesjonell fagbakgrunn som ønsker å kvalifisere seg videre innen det sosialfaglige fagfeltet.

Norges miljø- og biovetenskapelige universitet (NMBU)

Høgskolen i Østfold (HiOf)

 • Psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis (Fredrikstad)
  I yrkeshverdagen møter profesjonsutøvere komplekse situasjoner som krever både profesjonsspesifikk kompetanse og kompetanse i psykososialt arbeid. I samspill med ulike individer og brukergrupper skal kommunikasjon fungere, regelverk opprettholdes, strategier utvikles, og det som ikke fungerer skal undersøkes og forbedres. Det psykososiale perspektivet har som utgangspunkt at menneskelige problemer er komplekse og mangetydige. Hvert enkelt menneske er mer enn sin sykdom eller diagnose og må møtes med en helhetlig, tverrfaglig og inkluderende tilnærming.
 • Samordning av helse- og velferdstjenester (Fredrikstad)
  Samfunnet trenger ledere som kan utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester. Ønsker du å ta del i dette viktige arbeidet er Masterstudiet i Samordning av helse og velferdstjenester et unikt tilbud.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

 • Forebyggende arbeid med barn og unge (Porsgrunn)
  Tar du dette tverrfaglige studiet vil du tilegne deg bred kunnskap om moderne oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og sosial deltakelse. I studiet får du god innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon
 • Helsefremmende arbeid (Vestfold)
  Helsefremmende arbeid betyr at man målrettet søker å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse. En særlig relevant tilnærming er å fokusere på mulighetene for helsefremmende arbeid innen og mellom sosialt eller geografisk avgrensede områder, også kalt settinger. Det fremste kjennetegn ved settinger er at de oppstår der hvor mennesker samhandler over tid, eksempelvis i offentlig tjenesteyting, på arbeidsplasser og i nærmiljø. Helsefremmende arbeid er et tverrfaglig fagfelt hvor samarbeid på tvers av fag, sektorer og enheter vektlegges.
 • Klinisk helsearbeid (Drammen)
  Studiet i klinisk helsearbeid skal kvalifisere helsearbeidere som vil arbeide med personer med psykiske lidelser, helsearbeid for eldre og utvikling av tjenester innenfor medisinsk strålebruk.

Universitetet i Agder (UiA)

 • Folkehelsevitenskap (Kristiansand)
  Er du interessert i helseadferd og endring av helseadferd med utgangspunkt i fagområdene ernæring, fysisk aktivitet og helsefag? Studiet ser på utfordringer på områder som livsstil, levekår og sosiale forskjeller i befolkningen. Slike utfordringer krever økt spesifikk faglig kompetanse, økt tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid mellom ulike profesjoner, helsepersonell, brukere og ulike etater.
 • Helse- og sosialinformatikk (Grimstad)
  Programmet gir deg god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren. Du lærer om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon.
 • Klinisk helsevitenskap (Kristiansand og Grimstad)
  Samhandlingsreformen har endret fordelingen av oppgaver i helsesektoren. Behandlingstiden går ned ved sykehusene, tjenestene blir mer sentraliserte og spesialiserte – samtidig som flere oppgaver overføres til kommunene. Kommunene skal ta vare på innbyggere med komplekse sykdomstilstander, og i større grad drive aktiv behandling og rehabilitering. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir også viktigere.
 • Psykisk helsearbeid (Grimstad)
  Studiet kvalifiserer helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser og psykisk helsearbeid. Utdanningen gir deg kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig, klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid.

Vid vitenskapelige høgskole

 • Helse- og sosialfaglig arbeid med eldre (Oslo)
  Dette mastergradsstudiet er tverrfaglig innenfor helse- og sosialfag. Helse- og sosiale tjenester for eldre skal dekke ulike behov og situasjoner på tvers av profesjoner, og derfor kan ikke én profesjon alene dekke de ulike utfordringene som eldre har.
 • Medborgerskap og samhandling (Sandnes)
  Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?
 • Familieterapi og systemisk praksis (Oslo)
  Mastergrad i familieterapi i systemisk praksis retter seg mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Aktuelle målgrupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og lignende.
 • Verdibasert ledelse (Oslo)
  Med en master i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.
 • Master i sosialt arbeid (Oslo)
  Mastergrad i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Høgskulen på Vestlandet

 • Klinisk helse- og omsorgsvitskap (Stord)
  Klinisk helse- og omsorgsvitskap er eit disiplinbasert mastergradsstudium med eit omfang på 120 studiepoeng. Det er forankra i helse- og omsorgsvitskapleg tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområda helse- og omsorgsetikk, og samhandling mellom den profesjonelle omsorgsgivaren og menneske i vanskelege livssituasjonar.
 • Kunnskapsbasert praksis i helsefag (Bergen)
  Dagens helseteneste krev at helsepersonell held seg fagleg oppdatert, brukar kunnskapsbaserte retningslinjer og er seg kritiske til eigen praksis.
 • Organisasjon og leiing (Sogndal og Haugesund)
  Ønskjer du ei leiar- eller administrasjonsstilling innan helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren? Master i organisasjon og leiing er ei yrkesnær leiarutdanning.
 • Psykisk helse- og rusarbeid (Bergen)
  Mastergradstudiet i psykisk helse- og rusarbeid er eit tverrfagleg studium som skal bidra til å løyse kompetansebehovet i helse- og sosialtenestene.
 • Samhandling innan helse- og sosialtenester (Førde)
  Vil du vidareutvikle kompetansen din frå helse- og sosialfagleg eller idrettsfagleg grunnutdanning? Med dette masterstudiet får du kompetanse til å skape samarbeid mellom ulike tenestenivå, yrkesgrupper og aktørar rundt brukaren.
 • Master i samfunnsarbeid
  Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid kvalifiserer deg til å analysere vilkår for sosial deltakelse for enkeltindivider eller grupper, og til å utforme og sette i verk endringsprosesser i samarbeid og samspill med dem det gjelder. Endringsprosesser kan være alt fra grasrotmobilisering i lokalsamfunn til påvirkning av arbeidsmiljø

Høgkolen i Molde (HiM)

 • Helse- og sosialfag
  Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse og sosialsektoren innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Mastergrad del I er retter seg mot pasienter/klienter/brukere med ulike sykdommer, lidelser og/eller helseproblem. Mastergrad del II er en generell fordypning i teori knyttet til kliniske hjelperelasjoner og metode.

NTNU

 • Aktivitet og bevegelse (Trondheim)
  En master for deg som jobber med menneskers helse og livskvalitet. Eller hvis du sikter mot en doktorgrad.Er du interessert i å utforske sammenhengen mellom aktivitet og bevegelse og ønsker å få en mer vitenskapelig innfallsvinkel i jobben din er dette et spennende studium for deg.
 • Klinisk helsevitenskap (Trondheim)
  Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen tre studieretninger: Anvendt klinisk forskning, fedme og helse eller smerte og palliasjon.NB! Om opptakskrav til dette studiet står det følgende: «Studieretningen er et tilbud for alle med fullført treårig helsefaglig høgskoleutdanning (audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og sykepleie)». Vernepleie er en helsefaglig høgskoleutdanning, me hvorvidt vernepleie tilfredsstiller opptakskravet er usikkert.
 • Funksjonshemming og samfunn (Trondheim)
  Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er et enestående studietilbud i Norge som gir dybdekunnskap om ulike sider av feltet funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer.Funksjonshemming ses som et samspill mellom individet og dets omgivelser. Utfordringen er å forstå dette samspillet slik at en gjennom endring kan gjøre samfunnet mindre funksjonshemmende.
 • Gerontologi (Gjøvik)
  I gerontologien studeres aldringen i et utviklings­perspektiv, gerontologi og livsløpsforskning er i dag nært knyttet til hverandre. Master i gerontologi er et tverrfaglig studietilbud for profesjonsutøvere med treårig bachelor innen helse- og sosialfaglige ­utdanninger.
 • Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (Gjøvik)
  Kvalifiserer for helsefremmende arbeid i vid forstand. Det gjelder alt fra planarbeid, ledelse, fagutvikling og forskning, til handlingsorientert lokalsamfunnsarbeid i Norge og internasjonalt. Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid utvikles gjennom et samarbeid mellom aktører i lokalsamfunnet og ulike fagmiljøer. Studiet har en handlingsorientert tilnærming for å styrke lokalsamfunn som helsefremmende arena generelt, og bedre velferdstilbudene for marginaliserte grupper.
 • Helsevitenskap (Trondheim)
  Er du interessert i hvordan den sosiale og kulturelle kontekst påvirker folks helse? Ønsker du å bidra til å løse de helsemessige utfordringer dagens samfunn står overfor? Vil du jobbe med helsefremming og/eller forebygging? Eller vil du forske og undervise på helsefaglige utdanninger?Eksempler hentes fra et bredt spekter av helsetjenesten, og generell metodekompetanse vektlegges fremfor fagtematisk fordypning.
 • Sosialt arbeid (Trondheim)
  Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.

Høgskolen i Innlandet (INN)

 • Folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner (Elverum)
  Helse betyr mye for den enkelte og for samfunnet som helhet. Det angår oss alle og påvirkes både av egen livsstil og ulike samfunnsfaktorer. Masterstudiet gir deg kompetanse som kan anvendes for å analysere menneskers livsstil og helse. Tverrfaglighet er vesentlig for å analysere og iverksette egnede helsefremmende tiltak. Helsefremmende tiltak handler om hva den enkelte, forskjellige grupper og samfunnet kan gjøre for å bedre helsa.
 • Psykisk helsearbeid (Elverum)
  Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.
 • Sosialfaglig arbeid med barn og unge (Lillehammer)
  Ved Masterstudiet i sosialfaglig arbeid med barn og unge utvikler du din kompetanse i forebyggende og behandlende arbeid, fortrinnsvis når det gjelder barn og ungdom, men også innen familien. Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og omgivelsene.

Nord Universitet

 • Praktisk kunnskap (Bodø)
  Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring, bruker vi ressurser fra flere fagfelter (filosofi, psykologi, samfunnsfag, antropologi m. fl.) for å granske aktuelle problemstillinger for dagens praksisfelter. Problemstillinger som tas opp inkluderer: praktisk kunnskap og dens utvikling i praksis, forholdet mellom praksisfeltet og vitenskapelig forskning, konsekvenser av en globalisert og høyteknologisk verden for dagens praktiker, komplekse praksissituasjoner og menneskelige relasjoner.
 • Psykisk helsearbeid – deltid (Namsos og Levanger)
  Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe mennesker med psykiske vansker, og viktig kunnskap om psykisk helse.

Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet

 • Funksjonshemming og deltakelse – erfaringsbasert master
  Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve barrierer for samfunnsdeltagelse i møte med samfunnets krav. Internasjonale strømninger og beslutninger – som for eksempel FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne – så vel som ambisjoner i norsk politikk på området, stiller nye krav til tjenester og vilkår generelt for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette studiet tar utgangspunkt i internasjonale og nasjonale føringer om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Burde denne listen suppleres. Det er helt sikkert studier som burde ha vært nevnt i denne oversikten som ikke er det. Dersom du kjenner til aktuelle masterstudier som burde ha vært nevnt her settes det pris på om du tipser redaksjonen om dette.

Studere i utlandet?

Husk at det også er muligheter utenlands. Dersom du tenker på dette kan sikkert ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) være til hjelp.