Topp meny

Kurs og konferanse

Her er en oversikt over aktuelle kurs og konferanser. Klikk på lenkene til den enkelt konferanse for mer informasjon.

 

 

Thon Hotel Kristiansand, Kristiansand 2. mars 2017

Utfordringer i VTA og arbeidssentra,

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette.

Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert.

Kurset er lagt opp med forelesninger og erfaringsutvekslinger. Hver deltaker mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur

Kommunene oppfordres til å søke Fylkesmannen om støtte til kurs og kompetansehevende tiltak.

Arrangør: Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste

Thon Hotel Prinsen, Trondheim 25., 26. og 27.april 2017

Basiskurs hos personer med utviklingshemning

Basiskurset er et praktisk kurs som primært er rettet mot personell som arbeider i kommunehelsetjenesten med eldre personer med utviklingshemning. Det forutsettes noe kunnskap om utviklingshemning. Kurset er på 18 undervisningstimer fordelt over tre dager.

Kurset gir grunnleggende kunnskap om aldring og aldringsprosessen hos personer med utviklingshemning. Det fokuseres på sykdommer som oftere forekommer i voksen alder som for eksempel demens, kreft og psykiske lidelser. Miljøarbeid, utfordrende atferd, identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende og helsefremmende arbeid samt avgang fra yrkeslivet blir også berørt. Kurset har et gjennomgående fokus på etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene.

Arrangør: Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste

Oslo kongressenter , Oslo 13.sept. 2017

Inspirasjonskonferanse – Hvordan fremme god aktivitet

Fysisk funksjonsevne påvirkes av både arv, sykdommer og levevaner. Variasjonen i fysisk funksjonsevne øker med stigende alder. Helsegevinsten av å være i aktivitet er minst like viktig for eldre som for yngre, og kanskje aller viktigst for sårbare grupper eldre. Eldre som lever med redusert funksjonsevne på grunn av medfødte eller ervervede tilstander vil derfor ha stor nytte av å være i aktivitet. Vi vil invitere noen av landets beste foredragsholdere innen temaene for å gi kunnskap, inspirasjon og ideer til hvordan vi kan bidra til at eldre er mer aktive i hverdagen. Årets konferanse er et samarbeid mellom Utviklingshemning og aldring og Funksjonshemning og aldring. Vi vil både ha plenumssesjoner, demonstrasjoner og separate sesjoner.

Arrangør: Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste