Topp meny

Masterstudier – 2017

Tenker du på å ta en mastergrad? Flere mastergradsstudier har søknadsfrist allerede 1. mars, mens andre har søknadsfrist 15. april.

HØGSKOLEN I OSLO OG AKERHUS (HiOA)

Empowerment og helsefremmende arbeid:

Masterstudiet gir deg mulighet til å arbeide helsefremmende, forebyggende og veiledende sammen med bruker / pasient i en moderne og framtidsrettet helsetjeneste.

Les mer her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Empowerment-og-helsefremmende-arbeid

Familiebehandling (master i sosialfag):

Studieretningen i familiebehandling har en særlig innretning mot familier med barn og unge og deres hverdagsliv. Studiet gir undervisning og trening i familieterapi og familiebehandling i et tverrfaglig perspektiv. En kritisk og etisk tilnærming til praksis og til behandlerrollen vektlegges.

Les mer her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Familiebehandling-master-i-sosialfag

Læring i komplekse systemer:

Arbeids- og samfunnslivet blir stadig mer komplekst, både sosialt og teknologisk. For å forstå og endre omgivelsene trenger vi ny kunnskap. Masterstudiet gir deg kompetanse til å drive endringsarbeid på individ- og systemnivå.

Les mer her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Laering-i-komplekse-systemer

Psykisk helsearbeid:

Masterstudiet i psykisk helsearbeid gir deg en dypere forståelse av og kunnskap om psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helsearbeid.

Les mer her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Psykisk-helsearbeid

Rehabilitering og habilitering:

Masterstudiet gir deg innsikt i tverrfaglige perspektiver på rehabilitering.

Les mer her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/HF/Master/Rehabilitering-og-habilitering

Sosialfag:

Samfunnsendringer krever at profesjonene innenfor det sosialfaglige feltet stadig utvikler sine kunnskaper og ferdigheter. Masterprogram i sosialfag legger samfunnsteoretiske perspektiver som grunnlag for hele det sosialfaglige feltet. Programmet består av fire studieretninger: sosialt arbeid, barnevern, familiebehandling og den engelskspråklige studieretningen International Social Welfare and Health Policy.

Les mer her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Sosialfag

Sosialt arbeid (master i sosialfag):

Studieretningen i sosialt arbeid retter seg mot personer med ulik profesjonell fagbakgrunn som ønsker å kvalifisere seg videre innen det sosialfaglige fagfeltet.

Les mer her: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/Master/Sosialt-arbeid-master-i-sosialfag

 

NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Folkehelsevitenskap – natur og miljø, helse og livskvalitet:

Master i folkehelsevitenskap gir deg dagsaktuell kunnskap og handlingskompetanse. Betydningen av natur, miljø og omgivelser for helse er sentralt i studiet.

Les mer her: https://www.nmbu.no/studier/studietilbud/master-to-arige/folkehelsevitenskap

 

HØGSKOLEN I ØSTFOLD (HiOf)

Psykososialt arbeid – helse- og sosialfaglig yrkespraksis (Fredrikstad):

I yrkeshverdagen møter profesjonsutøvere komplekse situasjoner som krever både profesjonsspesifikk kompetanse og kompetanse i psykososialt arbeid. I samspill med ulike individer og brukergrupper skal kommunikasjon fungere, regelverk opprettholdes, strategier utvikles, og det som ikke fungerer skal undersøkes og forbedres. Det psykososiale perspektivet har som utgangspunkt at menneskelige problemer er komplekse og mangetydige. Hvert enkelt menneske er mer enn sin sykdom eller diagnose og må møtes med en helhetlig, tverrfaglig og inkluderende tilnærming.

Les mer her: http://www.hiof.no/studier/studietilbudet/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=1248&module=studieinfo&type=katalog

Samordning av helse- og velferdstjenester (Fredrikstad):

Samfunnet trenger ledere som kan utvikle fremtidens helse- og velferdstjenester. Ønsker du å ta del i dette viktige arbeidet er Masterstudiet i Samordning av helse og velferdstjenester et unikt tilbud.

Les mer her: http://www.hiof.no/studier/studietilbudet/viser-aktuelle-beskrivelser?displayitem=3143&module=studieinfo&type=katalog

 

HØGSKOLEN I SØRØST-NORGE (HSN)

Forebyggende arbeid med barn og unge (Porsgrunn):

Tar du dette tverrfaglige studiet vil du tilegne deg bred kunnskap om moderne oppvekst. Barn og unge må orientere seg i et samfunn med mangetydige og til dels motsetningsfylte forventninger. Dette kan utgjøre en risiko og skape grunnlag for sårbarhet og marginalisering. Samtidig byr dagens flerkulturelle samfunn på nye muligheter for inkludering og sosial deltakelse. I studiet får du god innsikt i hvordan forebyggende arbeid kan fremme deltakelse og hindre sosial eksklusjon

Les mer her: https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/master-i-forebyggende-arbeid-med-barn-og-unge/

Helsefremmende arbeid (Vestfold):

Helsefremmende arbeid betyr at man målrettet søker å styrke kontroll over forhold som direkte eller indirekte påvirker helse. En særlig relevant tilnærming er å fokusere på mulighetene for helsefremmende arbeid innen og mellom sosialt eller geografisk avgrensede områder, også kalt settinger. Det fremste kjennetegn ved settinger er at de oppstår der hvor mennesker samhandler over tid, eksempelvis i offentlig tjenesteyting, på arbeidsplasser og i nærmiljø. Helsefremmende arbeid er et tverrfaglig fagfelt hvor samarbeid på tvers av fag, sektorer og enheter vektlegges.

Les mer her: https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/master-i-helsefremmende-arbeid/

Klinisk helsearbeid (Drammen):

Studiet i klinisk helsearbeid skal kvalifisere helsearbeidere som vil arbeide med personer med psykiske lidelser, helsearbeid for eldre og utvikling av tjenester innenfor medisinsk strålebruk.

Les mer her: https://www.usn.no/studier/finn-studier/helse-og-sosialfag/master-i-klinisk-helsearbeid/

 

UNIVERSITETET I AGDER (UiA)

Folkehelsevitenskap (Kristiansand):

Er du interessert i helseadferd og endring av helseadferd med utgangspunkt i fagområdene ernæring, fysisk aktivitet og helsefag? Studiet ser på utfordringer på områder som livsstil, levekår og sosiale forskjeller i befolkningen. Slike utfordringer krever økt spesifikk faglig kompetanse, økt tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid mellom ulike profesjoner, helsepersonell, brukere og ulike etater.

Les mer her: http://www.uia.no/studier/folkehelsevitenskap

Helse- og sosialinformatikk (Grimstad):

Programmet gir deg god forståelse for vekselvirkningen mellom informasjonssystemer og organisasjon, spesielt rettet mot virksomheter innenfor helsesektoren. Du lærer om tema som teknologiforståelse, systemutvikling, prosjektstyring og evaluering, IKT, ledelse og organisasjon.

Les mer her: http://www.uia.no/studier/helse-og-sosialinformatikk

Klinisk helsevitenskap (Kristiansand og Grimstad):

Samhandlingsreformen har endret fordelingen av oppgaver i helsesektoren. Behandlingstiden går ned ved sykehusene, tjenestene blir mer sentraliserte og spesialiserte – samtidig som flere oppgaver overføres til kommunene. Kommunene skal ta vare på innbyggere med komplekse sykdomstilstander, og i større grad drive aktiv behandling og rehabilitering. Helsefremmende og forebyggende arbeid blir også viktigere.

Les mer her: http://www.uia.no/studier/klinisk-helsevitenskap

Psykisk helsearbeid (Grimstad):

Studiet kvalifiserer helse- og sosialarbeidere for arbeid relatert til psykiske lidelser og psykisk helsearbeid. Utdanningen gir deg kompetanse i forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig, klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid.

Les mer her: http://www.uia.no/studier/psykisk-helsearbeid

 

VID VITENSKAPELIGE HØGSKOLE

Helse- og sosialfaglig arbeid med eldre (Oslo):

Dette mastergradsstudiet er tverrfaglig innenfor helse- og sosialfag. Helse- og sosiale tjenester for eldre skal dekke ulike behov og situasjoner på tvers av profesjoner, og derfor kan ikke én profesjon alene dekke de ulike utfordringene som eldre har

Les mer her: https://www.vid.no/studier/helse-og-sosialfaglig-arbeid-med-eldre/

Medborgerskap og samhandling (Sandnes):

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

Les mer her: https://www.vid.no/studier/medborgerskap-og-samhandling/

Familieterapi og systemisk praksis (Oslo):

Mastergrad i familieterapi i systemisk praksis retter seg mot personell med helse- og sosialfaglig eller tilsvarende bakgrunn. Aktuelle målgrupper er ansatte som arbeider med klienter, familier, enkeltindivider eller grupper i familievern, barnevern, sosialt arbeid, psykisk helsevern, rusfeltet og lignende.

Les mer her: https://www.vid.no/studier/familieterapi-og-systemisk-praksis-master/

Verdibasert ledelse (Oslo):

Med en master i verdibasert ledelse får du mange og varierte karrieremuligheter. Gjennom studiet ønsker vi å supplere tradisjonell ledelsesutdanning med et fokus på organisasjoners grunnleggende verdier.

Les mer her: https://www.vid.no/studier/verdibasert-ledelse/

Master i sosialt arbeid (Oslo)

Mastergrad i sosialt arbeid er en utdanning med relevans for fagfolk på ulike praksisområder som NAV, barnevernet, rusomsorg, psykiatri, undervisning og andre områder der sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere arbeider.

Les mer her: https://www.vid.no/studier/sosialt-arbeid-master/

 

HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Klinisk helse- og omsorgsvitskap (Stord):

Klinisk helse- og omsorgsvitskap er eit disiplinbasert mastergradsstudium med eit omfang på 120 studiepoeng. Det er forankra i helse- og omsorgsvitskapleg tradisjon og har spesielt fokus på kjerneområda helse- og omsorgsetikk, og samhandling mellom den profesjonelle omsorgsgivaren og menneske i vanskelege livssituasjonar.

Les mer her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/sh2017h/masthels/

Kunnskapsbasert praksis i helsefag (Bergen):

Dagens helseteneste krev at helsepersonell held seg fagleg oppdatert, brukar kunnskapsbaserte retningslinjer og er seg kritiske til eigen praksis.

Les mer her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h-bergen/ma-kbp4/

Organisasjon og leiing (Sogndal og Haugesund):

Ønskjer du ei leiar- eller administrasjonsstilling innan helse- og velferdssektoren eller utdanningssektoren? Master i organisasjon og leiing er ei yrkesnær leiarutdanning.

Les mer her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/s2017h/madl/

Psykisk helse- og rusarbeid (Bergen):

Mastergradstudiet i psykisk helse- og rusarbeid er eit tverrfagleg studium som skal bidra til å løyse kompetansebehovet i helse- og sosialtenestene.

Les mer her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h-bergen/ma-pha/

Samhandling innan helse- og sosialtenester (Førde):

Vil du vidareutvikle kompetansen din frå helse- og sosialfagleg eller idrettsfagleg grunnutdanning? Med dette masterstudiet får du kompetanse til å skape samarbeid mellom ulike tenestenivå, yrkesgrupper og aktørar rundt brukaren.

Les mer her: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/s2017h/msh/

Master i samfunnsarbeid:

Mastergradsstudiet i samfunnsarbeid kvalifiserer deg til å analysere vilkår for sosial deltakelse for enkeltindivider eller grupper, og til å utforme og sette i verk endringsprosesser i samarbeid og samspill med dem det gjelder. Endringsprosesser kan være alt fra grasrotmobilisering i lokalsamfunn til påvirkning av arbeidsmiljø

http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/2016h/ma-saa/

 

HØGSKOLEN I MOLDE (HiM)

Helse- og sosialfag:

Studiet er rettet mot kliniske hjelperelasjoner i helse og sosialsektoren innenfor somatisk og psykisk helse, samt sosialfaglig arbeid. Mastergrad del I er retter seg mot pasienter/klienter/brukere med ulike sykdommer, lidelser og/eller helseproblem. Mastergrad del II er en generell fordypning i teori knyttet til kliniske hjelperelasjoner og metode.

Les mer her (heltid): http://www.himolde.no/Studier/Masterihelseogsosialfagheltid/Sider/side.aspx

Les mer her (deltid): http://www.himolde.no/Studier/Masterihelseogsosialfag/Sider/side.aspx

 

NTNU

Aktivitet og bevegelse (Trondheim):

En master for deg som jobber med menneskers helse og livskvalitet. Eller hvis du sikter mot en doktorgrad.

Er du interessert i å utforske sammenhengen mellom aktivitet og bevegelse og ønsker å få en mer vitenskapelig innfallsvinkel i jobben din er dette et spennende studium for deg.

Les mer her: http://www.ntnu.no/studier/hsmab

Klinisk helsevitenskap (Trondheim):

Master i klinisk helsevitenskap er bygd opp rundt en felles forskningsmetodisk del med mulighet for videre fordypning innen tre studieretninger: Anvendt klinisk forskning, fedme og helse eller smerte og palliasjon.

NB! Om opptakskrav til dette studiet står det følgende: «Studieretningen er et tilbud for alle med fullført treårig helsefaglig høgskoleutdanning (audiograf, bioingeniørfag, ergoterapi, fysioterapi, radiografi og sykepleie)». Vernepleie er en helsefaglig høgskoleutdanning, me hvorvidt vernepleie tilfredsstiller opptakskravet er usikkert.

Les mer her: http://www.ntnu.no/studier/mklihel

Funksjonshemming og samfunn (Trondheim):

Masterprogrammet i funksjonshemming og samfunn er et enestående studietilbud i Norge som gir dybdekunnskap om ulike sider av feltet funksjonshemming og funksjonshemmende barrierer.

Funksjonshemming ses som et samspill mellom individet og dets omgivelser. Utfordringen er å forstå dette samspillet slik at en gjennom endring kan gjøre samfunnet mindre funksjonshemmende.

Les mer her: http://www.ntnu.no/studier/mfunksam

Gerontologi (Gjøvik):

I gerontologien studeres aldringen i et utviklings­perspektiv, gerontologi og livsløpsforskning er i dag nært knyttet til hverandre. Master i gerontologi er et tverrfaglig studietilbud for profesjonsutøvere med treårig bachelor innen helse- og sosialfaglige ­utdanninger.

Les mer her: http://www.ntnu.no/studier/mgeront

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (Gjøvik):

Kvalifiserer for helsefremmende arbeid i vid forstand.  Det gjelder alt fra planarbeid, ledelse, fagutvikling og forskning, til handlingsorientert lokalsamfunnsarbeid i Norge og internasjonalt. Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid utvikles gjennom et samarbeid mellom aktører i lokalsamfunnet og ulike fagmiljøer. Studiet har en handlingsorientert tilnærming for å styrke lokalsamfunn som helsefremmende arena generelt, og bedre velferdstilbudene for marginaliserte grupper.

Les mer her: http://www.ntnu.no/studier/mhpcc

Helsevitenskap (Trondheim):

Er du interessert i hvordan den sosiale og kulturelle kontekst påvirker folks helse? Ønsker du å bidra til å løse de helsemessige utfordringer dagens samfunn står overfor? Vil du jobbe med helsefremming og/eller forebygging? Eller vil du forske og undervise på helsefaglige utdanninger?

Eksempler hentes fra et bredt spekter av helsetjenesten, og generell metodekompetanse vektlegges fremfor fagtematisk fordypning.

Les mer her: http://www.ntnu.no/studier/mhls

Sosialt arbeid (Trondheim):

Sosialt arbeid fremmer sosial forandring og problemløsning i menneskelige relasjoner, og støtter det enkelte mennesket i å frigjøre seg og bli i stand til å øke sin trivsel. Ved hjelp av teorier om menneskelig adferd og sosiale systemer, griper sosialt arbeid inn på de områder hvor mennesker og miljø påvirker hverandre. Prinsippene for menneskerettigheter og sosial rettferdighet er fundamentale for sosialt arbeid.

Les mer her: http://www.ntnu.no/studier/msarb

 

HØGSKOLEN I INNLANDET (INN)

Folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner (Elverum):

Helse betyr mye for den enkelte og for samfunnet som helhet. Det angår oss alle og påvirkes både av egen livsstil og ulike samfunnsfaktorer. Masterstudiet gir deg kompetanse som kan anvendes for å analysere menneskers livsstil og helse. Tverrfaglighet er vesentlig for å analysere og iverksette egnede helsefremmende tiltak. Helsefremmende tiltak handler om hva den enkelte, forskjellige grupper og samfunnet kan gjøre for å bedre helsa.

Les mer her: https://www.inn.no/studier/studietilbud/idrett/master-i-folkehelsevitenskap-med-vekt-paa-endring-av-livsstilsvaner

Helsefremmende lokalsamfunnsarbeid (Lillehammer):

Utdanningen har fokus på helsefremmende arbeid og omsorg på flere samfunnsarenaer. Målet er å utvikle kunnskap som vil bidra til en bedret livssituasjon for utsatte grupper, til fornyelse innenfor det offentlige velferdssystemet og en bærekraftig, sosial utvikling på regionalt nivå og i nærmiljøene.

Les mer her: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-og-sosialfag/master-i-helsefremmende-lokalsamfunnsarbeid-mhpcc

Psykisk helsearbeid (Elverum):

Master i psykisk helsearbeid gir teoretisk og klinisk fordypningskompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet gir innsikt i og forståelse for forhold som fremmer psykisk helse for enkeltindivider, grupper og lokalsamfunn, og hvilke faktorer som kan medvirke til psykisk uhelse, lidelse og sykdom.

Les mer her: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-og-sosialfag/master-i-psykisk-helsearbeid

Sosialfaglig arbeid med barn og unge (Lillehammer):

Ved Masterstudiet i sosialfaglig arbeid med barn og unge utvikler du din kompetanse i forebyggende og behandlende arbeid, fortrinnsvis når det gjelder barn og ungdom, men også innen familien. Spesielt fokus vil bli rettet mot barn og unges relasjoner og samhandling med hverandre og omgivelsene.

Les mer her: https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-og-sosialfag/master-i-sosialfaglig-arbeid-med-barn-og-unge

 

NORD UNIVERSITET

Praktisk kunnskap (Bodø):

Master i praktisk kunnskap er et spennende, tverrfaglig studium som er rettet mot alle med bakgrunn i profesjonene. Ved å ta utgangspunkt i praksisutøverens levde erfaring, bruker vi ressurser fra flere fagfelter (filosofi, psykologi, samfunnsfag, antropologi m. fl.) for å granske aktuelle problemstillinger for dagens praksisfelter. Problemstillinger som tas opp inkluderer: praktisk kunnskap og dens utvikling i praksis, forholdet mellom praksisfeltet og vitenskapelig forskning, konsekvenser av en globalisert og høyteknologisk verden for dagens praktiker, komplekse praksissituasjoner og menneskelige relasjoner.

Les mer her: http://www.nord.no/no/studier/praktisk-kunnskap-master

Psykisk helsearbeid – deltid (Namsos og Levanger):

Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser?  Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe mennesker med psykiske vansker, og viktig kunnskap om psykisk helse.

Les mer her: https://www.nord.no/no/studier/master-i-psykisk-helsearbeid 

 

UNIVERSITETET I TROMSØ/NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Funksjonshemming og deltakelse – erfaringsbasert master

Mennesker med funksjonsnedsettelser kan oppleve barrierer for samfunnsdeltagelse i møte med samfunnets krav. Internasjonale strømninger og beslutninger – som for eksempel FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne – så vel som ambisjoner i norsk politikk på området, stiller nye krav til tjenester og vilkår generelt for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette studiet tar utgangspunkt i internasjonale og nasjonale føringer om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Les mer her: https://uit.no/utdanning/program/446194/funksjonshemming_og_deltakelse_-_erfaringsbasert

Burde denne listen suppleres?

Det er helt sikkert studier som burde ha vært nevnt i denne oversikten som ikke er det. Dersom du kjenner til aktuelle masterstudier som burde ha vært nevnt her settes det pris på om du tipser ansvarlig redaktør om dette (rmg@vernepleierportalen.no).

Studere i utlandet?

Husk at det også er muligheter utenlands. Dersom du tenker på dette kan sikkert ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) være til hjelp. Nettsiden til ANSA finner du her: http://www.ansa.no/