Topp meny

Rolf M. Grung - Sett fra siden

Høring om nytt styringssystem som skal gjelde samtlige helse- og sosialfaglige utdanninger i Norge

Den 19. januar ble forslaget om nytt styringssystem for helse- og sosialfagutdanninger sendt ut på høring. Fristen er 21. april. Det nye styringssystemet består av ny Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfaglige utdanninger samt at det skal nedsettes programgrupper som skal utarbeide retningslinjer for de utdanningene som reguleres av forskriften.Målet med styringssystem er «å sikre at sektormyndighetene, utdanningene og tjenestene det utdannes til, får økt innflytelse på det faglige innholdet i utdanningene».

Styringssystem på tre nivåer

Styringssystemet består av tre nivåer.

Lov: Rammeplanen vil fremdeles være hjemlet i Universitets- og høyskoleloven.

Forskrift: Det vil fastsettes en forskrift om felles rammeplan for 19 helse- og sosialfaglige utdanninger på høyere nivå. Forskriften vil gjelde for følgende 19 utdanninger: 19 barnevernspedagog, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, radiograf, sosionom, sykepleier og vernepleier, audiograf-, ernærings-, farmasøyt (provisor- og reseptar-), medisin-, odontologi-, optiker-, ortopediingeniør-, psykolog-, tannpleier- og tannteknikk.

De åtte første av disse utdanningene har rammeplan i dag. De elleve siste har ikke det

Den nye forskriften vil kun omhandle det som er felles for de helse- og sosialfaglige utdanningene.

Retningslinjer: Det skal settes ned programgrupper for hver enkelt utdanning. Programgruppene, som skal bestå av representanter fra utdanningene, de ulike tjenestene, studenter og eventuelt andre aktører, skal utarbeide og revidere utdanningsspesifikke retningslinjer. Retningslinjene skal basere seg på tjenestenes kompetansebehov, sentrale politiske føringer og forskningsbasert kunnskap. Relevante pasient- og brukergrupper skal ha innflytelse på retningslinjene.

Representantene i disse programgruppene oppnevnes for en periode på fire år med mulighet for en forlengelse på to år.

Retningslinjene er en fagspesifisering av de felles læringsutbyttene som fremkommer av forskriften. Disse retningslinjene skal så innarbeides i lokale programplaner. «Utdanningsinstitusjonene innarbeider [krav til innhold] i sine lokale programplaner, og har ansvar for at studentene oppnår det overordnede læringsutbyttet»

Det er mange instanser som er invitert til å komme med innspill, og enkelte av disse er store. Er det ting vernepleierstanden mener ikke kommer godt nok frem må vi rope høyt om vi skal bli hørt.

Mer finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing/id2527734/