Topp meny

Stubbe med is

Veileder til forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten trådte i kraft 1. januar i år. Denne forskriften erstattet forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten fra 2002.

Den nye forskriften slår tydelig fast at øverste leder har ansvaret for at virksomheten styres og forbedres systematisk. Dette lederansvaret omhandler at lover følges, at det utarbeides systemer for å sikre trygge og gode tjenester samt at det jobbes kontinuerlig med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid. Forskriften gjelder helse- og omsorgstjenesten, det vil si spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og private helseaktører.

Helsedirektoratet har nå utarbeidet veileder til denne forskriften.

Veilederen finner du her: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/ledelse-og-kvalitetsforbedring

Forskriften finner du her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-10-28-1250