Topp meny

Forfatter arkiv | Thomas Owren

Laila Luteberget er førstelektor og studieleder ved vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole.

Et intervju med leder for UHRs profesjonsråd for vernepleie

Laila Luteberget er førstelektor og studieleder ved vernepleierutdanningen ved VID vitenskapelige høgskole. Hun er også leder for Universitets- og Høgskolerådets nasjonale profesjonsråd for utdanning og forskning innen vernepleie, opprettet i 2014. Vi spør henne  hva dette profesjonsrådet er, hvem som sitter der, hva som har skjedd så langt og hvor veien går videre? (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

Takk for meg – og god sommer!

Jeg takker for meg som redaktør, og ønsker god sommer med noen betraktninger om kunnskap og kunnskapens fallgruver. I disse betraktningene inngår også en femti år gammel forståelse av autisme, og en gammel film med Elvis Presley – i en illustrasjon av hvordan det vi definerer som virkelig blir virkelig i sine konsekvenser. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Hogne Malum Gjersvik

En bacheloroppgave om krenkelse, grenseoverskridelser og småskalaondskap

Vernepleier Bjarte Malum tok essayformen i bruk når han skulle nøste opp i hvilke situasjonsbetingede faktorer som kan påvirke tjenesteytere til å begå krenkende handlinger mot sine tjenestemottakere. Hva har så punk og anarkisme, gamle psykologiske eksperimenter og teori om makt å tilføre vernepleiere og andre profesjoner i 2016? Vi spør, Malum svarer. (mer…)

Fortsett å lese...
Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen

Nestleder i FO om forslaget om lovfesting av kompetansekrav

Som del av oppfølgingen av Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen sendte Helse- og omsorgsdepartementet 6. juni ut et høringsnotat med forslag til lovendringer. Ett forslag er lovfesting av kompetansekrav i kommunenes helse- og omsorgstjenester. Vernepleiekompetansen er ikke blant de som foreslås lovfestet. Hvor står FO – og hva gjør de? Vi spør nestleder Marianne Solberg Johnsen. (mer…)

Fortsett å lese...
Jon Løkke og Gunn Elisabeth Løkke

To vernepleiere skriver bok om forskningsmetode og evidenssøk

Jon Løkke og Gunn Elisabeth Løkke, begge vernepleiere med omfattende videre studier, skriver bok med tittelen ”Fra forskning til endring. Forskningsmetode og evidenssøk i tiltaksplanlegging – gjør det som virker”. Her snakker de om boken, gir noen innspill til metodeundervisningen på vernepleierutdanningene, og, ikke minst, forklarer hva Hamlet gjør i en bok om forskningsmetode. – […]

Fortsett å lese...

Fellesorganisasjonen (FO) overtar og viderefører Vernepleierportalen

De siste ukers samtaler mellom FO og redaksjonen i Vernepleierportalen har ført frem: FO overtar Vernepleierportalen.no og tilhørende Facebookside med virkning fra 1. august 2016. Vernepleierportalen skal fortsatt ha fokus på faget og fagutøverne, det vil si på vernepleie og vernepleiere, og gjenspeile og formidle fra hele det vernepleiefaglige feltet, på tvers av forbund. (mer…)

Fortsett å lese...
Lars Ole Bolneset, Bærum kommune og Randi Krogstad, ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Brukerråd fra et tjeneste- og høgskoleperspektiv

Lars Ole Bolneset er ansatt i Bærum kommune, som tilrettelegger for Rådgivningsgruppen og brukerråd i PLO (Pleie og omsorg). Han er også praksisveileder for de fem vernepleierstudentene vi intervjuet for to uker siden. Randi Krogstad, deres kontaktlærer, er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi snakker med Bolneset og Krogstad om brukerråd. (mer…)

Fortsett å lese...

Hverdagsmestring som tjeneste til personer med utviklingshemming

Hverdagsmestring er en habiliteringstjeneste der målet er at bruker skal bli mest mulig selvhjulpen i hverdagslige gjøremål. I Malvik kommune satses det på dette, også i Boveiledningstjenesten for mennesker med utviklingshemming. Vi snakker med fire vernepleiere fra Boveiledningstjenesten: assisterende leder Marthe Vikan Blix, virksomhetsleder Sunniva Rishaug, vernepleier/hjemmetrener Hege Bolland og fagkoordinator Frode Overvik. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleiestudenter - Siste års praksis

Vernepleierstudenter utforsker brukerråd i Bærum kommune i sin praksis

Vernepleierstudentene Madelene Halvorsen, Stian Espejord, Anlaug Frydenlund, Kamilla Kolstad og Linda Frydenlund fra Høgskolen i Oslo og Akershus har sisteårspraksis i Bærum kommune. Hovedfokuset er brukerråd, der Bærum har vært en foregangskommune med deres praksisveileder Lars Ole Bolneset i spissen. Her snakker studentene seg varme om brukerråd for utviklingshemmede og sine ulike praksisprosjekter. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Bernt Fjordheim

 Vernepleiarutdanning som grunnlag for leiarrolla

Bernt Fjordheim er vernepleiar og einingsleiar i Lindås kommune, Eining for funksjonshemma. I intervjuet trekkjer han parallellar mellom det å jobbe som vernepleier og det å fungere som leiar, og viser korleis vernepleiarar allereie frå grunnutdanninga har med seg en del ressursar som gir dei et godt utgangspunkt for å fungere som leiarar. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleierne Tea og Martha

To vernepleiere i arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Martha Mikkelsen og Tea Berteig er begge vernepleiere, og jobber med enslige mindreårige flyktninger, Martha i en kommunal bolig, Tea i et statlig mottak. I dette intervjuet diskuterer de hva de legger vekt på i sitt arbeid med denne gruppen, hvordan de jobber, noen ulike utfordringer de møter, og hvordan de håndterer dem. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Torunn Ovrid

Vernepleie i Finnmark

Torunn Ovrid er vernepleier og arbeider ved Barnehabiliteringen på Finnmarkssykehuset. I intervjuet forteller hun om sin jobbhverdag, om fagområdet seksualitet (hennes hjertebarn), om hvordan konsulentene på Barnehabiliteringen har tilpasset sin utadrettete virksomhet og oppfølging i et fylke preget av så store avstander, og hva som ellers kan være annerledes med vernepleie i Finnmark. (mer…)

Fortsett å lese...