Topp meny

Arkiv | Utviklingshemning

Erik Søndenaa og Tor Arne Veie

Påtalemyndigheten og kriminalomsorgen mangler kunnskap om utviklingshemning

Kapittel 18 i NOU 2016:17 På lik linje tar for seg kriminalitet, straffeprosess og straffegjennomføring. Her beskrives noen mål og funn knyttet til hvorvidt utviklingshemmede får tilpasset straffeprosess, likeverdig kriminalomsorg og om en IQ- grense for tilregnelighet og særreaksjoner kan være i strid med menneskerettighetene. (mer…)

Fortsett å lese...
Molde turgruppe

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede: Vernepleieren som samfunnsaktør

Friluftsliv tilrettelagt for utviklingshemmede er et nytt initiativ i regi av Den Norske Turistforening. Med utgangspunkt i vernepleierutdanningen ved Høgskolen har det blitt opprettet en gruppe i Molde.  Målet er å skape et tilbud om friluftsliv for mennesker med utviklingshemming og deres familie, venner og støtteapparat. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Britt-Evy Westergård

Utviklingshemmedes livsfortellinger som grunnlag for personsentrerte tjenester

Britt-Evy Westergård er vernepleier med nylig avlagt doktorgrad fra Universitetet i Edinburgh. Temaet i doktorgraden hennes er livsfortellingsarbeid som tilnærming i personsentrerte tjenester til voksne og eldre med utviklingshemning. Til daglig jobber Westergård som førstelektor ved vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. (mer…)

Fortsett å lese...

Ny videreutdanning skal forebygge utfordrende atferd og bedre rettsikkerheten

VID vitenskapelig høgskole satser på en ny videreutdanning med fokus på forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming. Utdanningen tar sikte på å fylle et kunnskapshull når det gjelder rettsikkerhet og å kunne gi nødvendig og profesjonell hjelp til en utsatt gruppe. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier Kim Berge

Om kunnskapsbasert praksis i tjenestene for utviklingshemmede

Helse- og omsorgstjenester, inkludert tjenestene til utviklingshemmede, skal basere seg på forskning og anerkjent teori. Dette er grunnlaget for begrepet kunnskapsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Dog eksiterer det flere utfordringer knyttet til begrepet kunnskapsbasert praksis og hvordan kunnskapsbasert praksis kan implementeres i tjenestene til utviklingshemmede. (mer…)

Fortsett å lese...
Lars Ole Bolneset, Bærum kommune og Randi Krogstad, ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Brukerråd fra et tjeneste- og høgskoleperspektiv

Lars Ole Bolneset er ansatt i Bærum kommune, som tilrettelegger for Rådgivningsgruppen og brukerråd i PLO (Pleie og omsorg). Han er også praksisveileder for de fem vernepleierstudentene vi intervjuet for to uker siden. Randi Krogstad, deres kontaktlærer, er ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi snakker med Bolneset og Krogstad om brukerråd. (mer…)

Fortsett å lese...

Hverdagsmestring som tjeneste til personer med utviklingshemming

Hverdagsmestring er en habiliteringstjeneste der målet er at bruker skal bli mest mulig selvhjulpen i hverdagslige gjøremål. I Malvik kommune satses det på dette, også i Boveiledningstjenesten for mennesker med utviklingshemming. Vi snakker med fire vernepleiere fra Boveiledningstjenesten: assisterende leder Marthe Vikan Blix, virksomhetsleder Sunniva Rishaug, vernepleier/hjemmetrener Hege Bolland og fagkoordinator Frode Overvik. (mer…)

Fortsett å lese...

Et bankende hjerte for aktivitetstilbud for utviklingshemmede

Iren Nordheim er en driftig vernepleier fra Sogn og Fjordane med et stort engasjement for at utviklingshemmede skal ha et aktivitetstilbud. Et bekjentskap som tiåring la grunnlaget for å bli vernepleier. Hun startet opp et aktivitetstilbud alene, men fikk med seg fotballkretsen, og i år har fotballaget Sogndal United spilt turnering i Lillehammer. (mer…)

Fortsett å lese...

Et intervju med leder for Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) – om utviklingshemmedes valgdeltakelse og forventninger til vernepleiere

Vi har snakket med Jens Petter Gitlesen, leder i NFU – om utviklingshemmedes lave valgdeltakelse, om hvorfor utviklingshemmede har en selvsagt plass i politikken, om hans forventninger til vernepleiere om at de skal legge til rette for utviklingshemmedes politiske aktivitet og valgdeltakelse, og hans innspill om hvordan de kan gjøre dette. (mer…)

Fortsett å lese...

Bernt Barstad: Noen lenker om utviklingshemmede og valgdeltakelse

Jeg har gått igjennom en del lenker og materiale som er samlet av Lora Melby Rypern i Autismeforeningen Akershus. Svært mye av det kan brukes i tilrettelegging for valgdeltakelse for mennesker med utviklingshemming, og som vernepleier har du et ansvar for å legge til rette for samfunnsdeltakelse. Her følger en gjennomgang med kommentarer. (mer…)

Fortsett å lese...
Vernepleier i Nepal

Nina Therese Aune: Hjelpearbeidet vårt i Nepal er godt i gang, men vi trenger ditt bidrag!

Som en reaksjon på jordskjelvet 25. april startet jeg og flere vernepleierstudenter fra HiST «Innsamlingsaksjon for utviklingshemmede rammet av jordskjelvet i Nepal 2015» samt organisasjonen Help IDPN. Situasjonen for utviklingshemmede i Nepal er generelt dårlig, og etter jordskjelvet kom flere utfordringer. Aksjonen har vekket interesse over all forventning både i fagmiljø og allmennheten. (mer…)

Fortsett å lese...

Bufdir og Kripos oppfordrer vernepleierutdanningene til å integrere retningslinjer ved seksuelle overgrep mot utviklingshemmede

Utviklingshemmede løper større risiko for å bli utsatt for overgrep enn for befolkningen for øvrig, og få overgrepssaker blir anmeldt. På nettsiden Vernmotovergrep.no finnes nå kunnskap og retningslinjer. Men de må også tas i bruk, minner seniorrådgiver John-Ingvard Kristiansen og politioverbetjent Rolf A. Sætre om, og her kan vernepleierutdanningene spille en viktig rolle! (mer…)

Fortsett å lese...
Redaktørens hjørne

Utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv – en oppsummering

Vernepleierportalen har nå hatt seks saker om utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv. Vi har belyst lovgrunnlag, intervjuet fagpersoner og forskere, beskrevet fem eksempler på vellykket inkludering, og ikke minst: intervjuet de inkluderte. Mine konklusjoner? Det er mulig å inkludere langt flere utviklingshemmede i ordinært arbeidsliv, og vi vet mye om hvordan det kan gjøres. (mer…)

Fortsett å lese...